ฮาลาลประเทศไทย หนึ่งเดียวในโลก เครื่องหมายเดียว มาตรฐานเดียว

HALAL THAILAND ONLY ONE IN THE WORLD ONE SIGN ONE STANDARD